1998

Jegyzőkönyv

a Jedlik Ányos Társaság 1998. április 28-án tartott
tisztújító közgyűléséről

Schmidt János, a Jedlik Ányos Társaság elnöke a társaság Alapszabályának 5 par. szerint 1998. április 28-án 11.00 órára, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum (Bp. VII., Kazinczy u. 21. II. em.) Zipernowsky termében összehívta a tisztújító közgyűlést. Mivel a meghívóban közölt első időpontra nem gyűlt össze a tagság, 50%+1 fő, ezért a közgyűlést a meghirdetett második időpontban, azaz 11.30-kor kellett elkezdeni.

A tisztújító közgyűlésen megjelent 40 fő, ez a tagság 20%-a.

Schmidt János elnök, miután köszöntötte dr. Várszegi Asztrik OSB pannonhalmi főapátot és dr. Halzl József okl. gépészmérnököt, a Jedlik Ányos Társaság tiszteletbeli elnökeit, Morvai István szimői polgármestert és vitéz dr. Sárosteleky Gyulát, a Jedlik Ányos Társaság tiszteletbeli tagjait, a társaság megjelent tisztségviselőit és tagjait, a tisztújító közgyűlést megnyitotta.

Bevezetőjének elején megemlítette, hogy a legutóbbi (1997. 04. 21-én tartott) közgyűlésén a társaság megválasztotta az 1998. évi tisztújító közgyűlésre a jelölőbizottságot: DSc Gergely György elnök, Németh Lőrinc és Turán György alapító tagok személyében.

Javasolta, hogy a most megtartásra kerülő közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítésére dr. Molnár István és PhD Tavaszy Ferenc, a jegyzőkönyv vezetésére dr. Ráczné Jakab Magdolna kéressenek fel. A közgyűlés e javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

Ezután az elnöki beszámoló következett a társaság 1993. április 22-én történt megalakulásától eltelt 5 év legfontosabb eseményeiről és eredményeiről. Mivel a társaság – az Alapszabályban foglaltak szerint – minden évben megtartotta a közgyűlést, az elnöki beszámoló főleg az elmúlt évre vonatkozott. Ebből is kiemelten azokról a tevékenységekről és tervekről, amelyekkel a társaság illő és méltó módon kíván Jedlik Ányos születésének 200. évfordulójáról megemlékezni. Szólt a 2 kötetesre tervezett emlékkönyvről, amelynek ügyével az elnökség által felkért szerkesztőbizottság foglalkozik, a Jedlik Ányos emlékbizottságról, amelynek elnöke Michelberger Pál professzor, az MTA alelnöke, tájékoztatást adott a Magyar Szabadalmi Hivatallal kötött megállapodásról, amely igen jelentős mértékbe biztosítja a tervek megvalósításához nélkülözhetetlen anyagi alapot, a Magyar Millennium Emlékbizottságról, amellyel a közgyűlés időpontjában ugyan írásbeli megállapodás még nincs, de jó remények vannak az MSZH-val kötött megállapodáshoz hasonló megállapodás megkötésére, az egyes villamos művekkel folyó hasonló célú előkészítő tárgyalásokról. Megemlítette Jedlik Ányos társaság tagságának örvendetes gyarapodását, amely azt jelenti, hogy az elmúlt 5 évben négyszeresére emelkedett a közgyűlés időpontjára a tagok száma.

Megemlítette a tisztségviselők körében bekövetkezett változásokat: Szentágothai János akadémikusnak a JÁT tiszteletbeli elnökének elhunytát, dr. Halzl József elnök lemondását, az ő (Schmidt János) elnökké történt megválasztását, Szalay Csabának alelnökké történt megválasztását, Michelberger Pál akadémikusnak és PhD Krómer Istvánnak tiszteletbeli elnökké történt megválasztását, Morvai István szimői polgármesternek Csáky Pálnak, a Szlovák Parlament tagjának, vitéz dr. Sárosteleky Gyulának (Jedlik család leszármazottja) és Kerényi A. Ödön Állami-díjas, aranyokleveles gépészmérnöknek tiszteletbeli taggá történt megválasztását.

Megemlékeztek még elhunyt tagtársainkról: Jáki Kálmán, Jászai Lajos, Kispál Péter, vitéz Pálfi László, dr. Újházy Géza, Veszely Károly, Wlassics Zoltán. Ezután átadta a szót Király Árpádnak a Jedlik Ányos Társaság főtitkárának. Király Árpád főtitkári beszámolóját a kimentésüket kért társasági tagok nevének felsorolásával kezdte:

 • Dervarics Attila (Szeged)
 • Katona Sándor
 • Kerényi A. Ödön
 • Korzenszky Richárd (Tihany)
 • Kovács Ferenc (Győr)
 • Krassói Kornélia
 • Lantos Tibor
 • Michelberger Pál
 • Némethné Vidovszky Ágnes
 • Tatár Dénes (Pécs)
 • Ujfalusi László
 • Zanati Béla

Ezt követően a főtitkár azt jelentette a közgyűlésnek, hogy az elnökség az elmúlt 5 évben mindenben az Alapszabály szerint végezte munkáját: megtartották a negyedévenkénti elnökségi üléseket – ezeket változó helyszíneken (egy-egy alkalommal Győr, Szimő, Tihany, Budapesten az Országos Műszaki Múzeumban, az OVIT vezérigazgatói irodájában, de legtöbbször a Magyar Elektrotechnikai Múzeum Jedlik termében). Évente megtartották a közgyűlést, minden esetben a MEM Zipernovszky termében. Egy alkalommal került sor az Alapszabály módosítására.

Főtitkári minőségében igyekezett a tagság gyarapítását előmozdítani, amelynek sikere bizonyítja, hogy társadalmunkban helye van, sőt igény van a Jedlik Ányos Társaságra és hozzá hasonló szervezetekre. Természetesen a tagságra való jelentkezés önkéntes, és egyben vállalása a Jedlik Ányos szellemi örökség ápolásának és a közös célok megvalósítására irányuló aktív tevékenységnek. Ezért nehezményezte a közgyűlésen való részvétel alacsony voltát.

A főtitkár beszámolt a Társaság területi centrumainak kialakulásáról, amely Győr esetében a leginkább sikerült; fejlődnek az egyes (főleg Jedlik Ányos nevét viselő) szervezeteken belüli csoportok. Mindezek arra indították az elnökséget, hogy az Alapszabály módosításával lehetővé kell tenni a területi és szervezeti csoportoknak. Társaság életébe történő fokozottabb mértékű bekapcsolódását, szerepvállalást.

Eredményes volt a Társaságnak a kiadványok megjelentetésével kapcsolatos tevékenysége, de a tervet – a nehezebb anyagi helyzet miatt – eddig teljesen nem sikerült megvalósítani (nem jelent még meg Verebély dolgozatának angol nyelvű változata).

Jedlik Ányos halálának 100. évfordulója kapcsán a Magyar Tudományos Akadémián rendezett ünnepi ülés a várakozásokat is felülmúlóan jól sikerült. Köszönet illeti az előadókat, a MTA illetékeseit és a szervezésben részt vetteket.

Igen nagy jelentőséget tulajdonít a Társaság vezetősége a Magyar Szabadalmi Hivatallal kötött megállapodásnak, az általuk alapított Jedlik-díj és a Jedlik Ányos Társaság anyagi támogatásának. Ugyanakkor sajnálatos, hogy a Magyar Villamos Művek által korábban alapított Jedlik-díj 1988 óta nem kerül kiadásra.

Megalakult a Jedlik Ányos emlékkönyv szerkesztőbizottsága Terplán Zénó akadémikus, a JÁT alelnökének vezetésével. Előterjesztést tettünk Jedlik születésének 200. évfordulója alkalmából kiadandó postai emlékbélyeg ügyében. Ez minden valószínűség szerint eredménnyel jár, bár a kedvező döntésről eddig csak szóban kaptunk tájékoztatást, írásban még nem.

Rövidesen megjelenik, Miklósi László alelnökünk támogatásával, a Jedlik Ányos Társaság Név- és címtára, amelyet minden társasági tag megkap.

Tervek vannak további Jedlik kiadványok megjelentetésére (Holenda cikk, Ferenczy 4 részben megjelent tanulmánya, a győri Jedlik Ányos állandó kiállítást bemutató TKM füzet), Jedlik ősdinamója hiteles másolatának és a forgony működőképes másolatának elkészíttetésére, a Jedlik Ányos Társaság első 5 évében szerepet vállalt tisztségviselők személyének együttes megjelentetésére.

A társaság törekszik arra, hogy Jedlik bicentenárium kapcsán képző- (vagy ipar-) művészeti alkotás készüljön és esetleg valamely iskola, intézmény ez alkalomból vegye fel a Jedlik Ányos nevét.

Kérte a tagságot, hogy ezzel kapcsolatosan segítsenek felkutatni a megfelelő lehetőségeket.

Sajnálatos, hogy kezdeményezésére – hosszabb ideig tartott várakozás után – a New York környéki magyar mérnökök társasága nem vállalt pártoló tagságot, jóllehet a társaság elnöke a magyarországi tartózkodása során folytatott tárgyaláson igen kedvezően nyilatkozott e témában. Ugyanakkor több, Amerikában élő magyar mérnök anyagilag támogatja az angol nyelvű kiadvány megjelentetését.

Kérte a megjelenteket és a meg nem jelent tagokat, hogy a bicentenárium kapcsán jelentősen megnövekedett egyesületi tevékenységből minél aktívabban vegyék ki a részüket és ne felejtsék el a tagdíjat megfizetni.

Schmidt János elnök ezután dr. Gazda Istvánnak, a Felügyelő Bizottság elnökének adta meg a szót. Mivel ennek a beszámolónak a Társaság anyagi, számviteli, költséggazdálkodási tevékenységével kellett foglalkozni, a szóbeli jelentés rövid volt, mivelhogy az öt évre visszatekintő adatokat a jelenvoltak írásba megkapták. A kiosztott első kimutatás az 1993-98. (03.31.) közötti időben kapott bevételeket és kiadásokat, a második az 1997. évi tervezett és tényleges bevételeket és kiadásokat, végül a harmadik táblázat az 1997. évi tényleges és az 1998. évi tervezett bevételeket és kiadásokat mutatja be.

Schmidt János elnök ezt követően Dienes Gézának adta meg a szót, aki az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot ismertette. Ezzel kapcsolatban két dokumentum került kiosztásra a megjelentek között:

– Tézisek az Alapszabály kiegészítésének indokolásához;

– Módosítási javaslatok a Jedlik Ányos Társaság Alapszabályához

Schmidt János elnök ezt követően megnyitotta a vitát a beszámolók, ill. jelentésekkel kapcsolatban.

Dr. Bendzsel Miklós Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke ismertette a hivatal által alapított díj Jedlik Ányosról történő elnevezéseinek indoklását, megerősítette a JÁT-tal kötött megállapodásban is vállalt anyagi és erkölcsi támogatás szándékát, és ígéretet tett a JÁT és az MSZH közötti gyümölcsöző együttműködésre.

DSc Horváth Tibor, a Budapesti Műszaki Egyetem professzora módosítási javaslatot tett az Alapszabály-módosítás tervezetére, amely szerint a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási jogot kaptak volna az elnökségben. Ez szerinte összeférhetetlen, csak megfigyelői jog illesse meg őket. Kajtár Lajos aranyokleveles gépészmérnök szerint a tagdíj összegét az Alapszabálynak nem kell tartalmaznia. DSc Gergely György arra vonatkozóan tett javaslatot, hogy a JÁT kiadványok terjesztése hogy történjék. PhD Radnai Gyula szerint az interneten megjelenő Jedlik információk sok esetben nem helytállóak.

A hozzászólások után Schmidt János elnök szavazásokat kért: A közgyűlés külön-külön szavazással elfogadta

– a főtitkári beszámolót,

– a Felügyelő Bizottság jelentését

– az Alapszabály módosítását (a felszólalók módosító indítványa szerint)

Schmidt János elnök ezután a Jedlik Ányos Társaság elnöksége nevében – az Alapszabály szerint – kérte a tisztségviselők felmentését. Miután a közgyűlés a felmentést megadta, felkérte dr. Halzl József tiszteletbeli elnököt, hogy az új tisztikar megválasztásának idejére a levezető elnökséget vegye át.

Dr. Halzl József rövid köszöntőjébe, úgy mint a társaság alapító elnöke elismerését és köszönetét juttatta kifejezésre a Társaságnak, a leköszönt tisztségviselőknek és minden aktív tagjának, akik kivették a részüket az elért eredményekből.

Felkérte DSc Gergely Györgyöt, a jelölőbizottság elnökét terjessze elő a jelölőbizottság javaslatát.

DSc Gergely György megköszönte az ismételt bizalmat, majd a jelölőbizottság egyhangú javaslatát ismertette, amely a következő:

elnök:         Schmidt János

ügyvezető alelnök:         Szalay Csaba

alelnökök:         Jáki Szaniszló akadémikus

Terplán Zénó akadémikus

Miklósi László

Dervarics Attila

főtitkár:         Király Árpád

A Felügyelő Bizottság tagjai:

elnök:         Gazda István

tagok:         Dienes Géza

Klatsmányi Árpád

Tiszteletbeli elnökök:

Halzl József

Simonyi Károly akadémikus

Várszegi Asztrik OSB főapát

Tiszteletbeli tagok:

Csáky Pál

Kerényi A. Ödön

Morvai István

vitéz Sárosteleky Gyula

Halzl József levezető elnök szavazást kér. A tisztújító közgyűlés jelenvolt tagjai a jelölőbizottság javaslatait egyhangúlag elfogadták.

Várszegi Asztrik OSB főapát, a Jedlik Ányos Társaság tiszteletbeli elnöke felszólalásában hálás szeretettel köszönte meg a Jedlik Ányos Társaságnak az elmúlt 5 évben kifejtett tevékenységét, amellyel a rendtársa Jedlik Ányos tudós szerzetes életművének kutatása, bemutatása és elismertetése érdekében kifejtett. További sikeres tevékenységet kívánva Isten áldását kérte a Jedlik Ányos Társaságra.

Schmidt János, az újonnan megválasztott elnök záróbeszédében megköszönte a bizalmat a maga és a megválasztott tisztségviselők nevében. Ígérte, hogy a bicentenáriumi előkészületek megkezdett tevékenységét szívvel-lélekkel folytatni fogják. Igyekeznek az ifjúságot a társaság tevékenységébe bevonni, a vidéki szervezeteket szaporítani és erősíteni, a pártoló tagok körét bővíteni, külföldi kapcsolatokat bővíteni.

Bejelentette, hogy az újonnan megválasztott elnökség a közgyűlés után megtartja alakuló ülését a Jedlik teremben.

Megköszönte a megjelentek részvételét és a közgyűlést berekesztette.

A jegyzőkönyvet készítették:

Király Árpád s.k., főtitkár

dr. Ráczné Jakab Magdolna s.k., jegyzőkönyvvezető

A jegyzőkönyvet hitelesíti:

Dr. Molnár István s.k.

PhD Tavaszy Ferenc s.k.

Mellékletek:

–      A JÁT éves gazdálkodása 1993-1998. között

–      A JÁT 1997. évi gazdálkodásának terv- és tényszámai

–      A JÁT 1997. évi tény- és 1998. évi tervszámai

–      Tézisek az Alapszabály kiegészítések indoklásához – Módosítási javaslatok a JÁT Alapszabályához

Jedlik Ányos Társaság