2008

Jegyzőkönyv
a 2008-as közgyűlésről

 

 

A közgyűlés helyszíne: OMM Elektrotechnikai Múzeuma

1075 Budapest, Kazinczy u. 21. II. emelet, Zipernowsky-terem

A közgyűlés időpontja: 2008. február 25., hétfő 14.00 óra

A közgyűlésre a 2008. február 12-én kelt az elnök által írt meghívó alapján került sor.

1. napirendi pont

Elnöki megnyitó

Dr. Kocsis István: Köszöntöm a Jedlik Ányos Társaság 2008. február 25-i közgyűlésén a megjelenteket. A közgyűlés összehívására a 2008. február 5. napján kelt, általam aláírt meghívó alapján került sor. Ismertetem, hogy a közgyűlés összehívásának oka a személyi kérdésekben történő döntéshozatal szükségessége.

A szavazási eljárásokat megelőzően emlékeztetem a jelenlévőket arra, hogy a közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

Elsősorban a közgyűlési tisztségviselőket szükséges megválasztani. Kérdezem a közgyűlést, egyet ért-e azzal, hogy dr. Perneczky László és Major László szavazatszámlálók működjenek közre a szavazatszámlálási eljárások során?

(Szavazás: 26 igen, nem: 0, tartózkodott: 0)

Jelzem, hogy az alapszabály 8.§ (5) bekezdés értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50 %- a + 1 fő jelen van. Ha a jelenlévők száma ezt nem éri el, akkor a meghívóban feltüntetett újabb időpontban a közgyűlést ismételten megnyitom, s ez esetben a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek tekintendő.

A JÁT tagjainak száma: 169 fő, 50 % + 1 fő, 86 fő esetén határozatképes a Közgyűlés.

Felkérem dr. Perneczky Lászlót és Major Lászlót, hogy számlálják meg a megjelenteket.

A jelenlévők száma: 26 fő

Dr. Kocsis István: A jelenlévők száma nem éri el az Alapszabályban előírt mértéket, tehát a közgyűlés határozatképtelen. Ez esetben a közgyűlést ugyanezen a napon és helyszínen 14.30 órakor újra megnyitom, s az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Szünetet rendelek el.

Dr. Kocsis István: 14.30 óra, a JÁT 2008. évi első közgyűlését megnyitom, megjegyzem, hogy a jelenlévő tagok számától függetlenül a közgyűlés határozatképes.

Dr. Kocsis István: Kérdezem a közgyűlést, egyet ért-e azzal, hogy Ács Lajosné vezesse a közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet?

(Szavazás: 26 igen, nem: 0, tartózkodás: 0)

 

– Kérdezem a közgyűlést, egyet ért-e azzal, hogy Dr. Ráczné Jakab Magdolna  és Garas Dezsőné hitelesítse a közgyűlésről elkészülő jegyzőkönyvet.

Szavazás: 25 igen, nem: 0, tartózkodik: 1

 

Megállapítom: a közgyűlés elfogadta, hogy Ács Lajosné vezesse a jegyzőkönyvet.

A közgyűlési tisztségek ezen közgyűlési döntések alapján be vannak töltve.

Megköszönöm a figyelmet és elnézést kérek , hivatalos elfoglaltságom miatt nem vehetek részt a továbbiakban a közgyűlésen. Felkérem a közgyűlés levezető tiszteletbeli elnökét, Schmidt János urat, hogy a napirendek sorrendjében vezesse le a Jedlik Ányos Társaság közgyűlését.

 

 

2. napirendi pont
Levezető tiszteletbeli elnök átveszi a közgyűlés levezetését (Schmidt János)

Schmidt János: Üdvözlöm a megjelenteket, majd a kialakult gyakorlat szerint ismerteti a kimentésüket kért tagok körét.

Kimentették magukat a következő tagok: Antal Ildikó dr., Bendzsel Miklós dr., Bób János, Gergely György,Jármezei Tamás, Kanyuk Jánosné, Katona Sándor, Kerényi Dénes, Németh József dr., Szabó László, SzepessySándor, Valaska László, Várszegi Asztrik dr. OSB

 

A közgyűlést személyi kérdésekben történő döntéshozatal céljából szükséges megtartani, mivel a Társaság megválasztott tisztségviselőinek körében  Király Árpád elhalálozására tekintettel a főtitkári tisztség betöltetlen, TringerÁgoston a főtitkár helyettesi posztot tölti be. Az Alapszabály 9.§ (1) bekezdése alapján az elnökséget, s egyben annak tagjának minősülő főtitkár személyét a közgyűlés választja meg. A Társaság főtitkára az elnökségben szavazati és tanácskozási joggal rendelkezik.  Az Alapszabály 9.§ (8) bekezdése szerint a főtitkár feladata az elnökségi ülések közötti időszakban felmerülő ügyek intézése. A főtitkár az elnök mellett – annak távollétében – a Társaságot a hatóságok előtt – és harmadik személyekkel szemben – képviseli. Intézi a levelezést, kezeli a Társaság irattárát, gondoskodik az elnökségi ülések és a közgyűlés összehívásának megszervezéséről. Gondoskodik a társasági ügyvitelhez szükséges anyagi és személyi feltételek megteremtéséről.

Tájékoztatom a közgyűlést, hogy az elnökség felkérte Schmidt Jánost, hogy Krassói Kornélia és Dr. Jeszenszky Sándor szíves közreműködésével alakítson jelölőbizottságot, majd pedig tegyenek javaslatot az új főtitkár személyére.

 

3. napirendi pont
A jelölőbizottság vezetőjének javaslata a főtitkár személyére

Schmidt János a jelölőbizottság elnöke: Sajnálatos módon a fővárosi bíróság az előző közgyűlés azon határozatát, hogy Király Árpád főtitkárságát megszüntetve, Tringer Ágostont pedig főtitkárnak kinevezi: tévesen lett bejegyezve. Ezt kell, most korrigálnunk. A jelölőbizottság azt javasolja a közgyűlésnek, hogy Király Árpád főtitkári tisztségének, valamint Tringer Ágoston főtitkár helyettesi tisztségének megszüntetése mellett a Társaság főtitkárává válassza. Tringer Ágostont, a társaság jelenlegi főtitkárhelyettesét. Tringer Ágoston a Magyar Villamos Művek Zrt. kommunikációs osztályvezetője, hosszú ideje a villamosenergia-iparágban tevékenykedik,  s mivel a Társaságnál eddig is tisztséget viselt, jól ismeri a Jedlik Ányos Társaság céljait, múltját és működését.

 

 

4. napirendi pont
Szavazás

(A jelölőbizottság elnöke): Kérdezem a közgyűlés tagjait, hogy Király Árpád főtitkári, valamint Tringer Ágoston főtitkár helyettesi beosztásának megszüntetése mellett egyet értenek-e Tringer Ágoston főtitkárrá történő megválasztásával?

(Szavazás.) Igen: 24, nem: 0, tartózkodott: 1 fő

Schmidt János: Gratulálok Tringer Ágoston főtitkárnak a megválasztásához.

 

 

5. napirendi pont
Az új főtitkár köszönti a közgyűlés résztvevőit, s kijelöli helyettesét

Schmidt János: Átadom a szót a Társaság újonnan megválasztott főtitkárának, s kérem egyben, hogy jelölje ki helyettesét.

Tringer Ágoston: Megköszönöm a közgyűlés bizalmát, ígérem, hogy a Társaság érdekében úgy fogok eljárni a jövőben is, hogy  tevékenységem elősegítse a Társaság céljainak, valamint a közgyűlés és az elnökség döntéseinek megvalósulását.

Helyettesemül Köteles Sándort jelölöm ki, aki közel 15 éve dolgozik az MVM Zrt.-nél és 1994–2007 között vezette az MVM Mester utcai Bemutatótermét

Schmidt János: Kérdezem a Közgyűlés tagjait, hogy egyetértenek-e Köteles Sándor főtitkárhelyettessé történő megválasztásával?

(Szavazás.) Igen: 25, nem: 0, tartózkodott: 0

 

Schmidt János: Gratulálok Köteles Sándornak főtitkárhelyettessé történő megválasztásához.

Schmidt János: És most újra szavazásra bocsájtom: egyetértenek-e azzal, hogy Köteles Sándor 5 évre a Jedlik Ányos Társaság főtitkárhelyettese legyen?

(Szavazás) igen: 25, nem: 0, tartózkodott: 0

 

Tringer Ágoston: Tájékoztatom a Közgyűlést arról, hogy a Társaság 2008. évi programtervének megvalósításához valamely tisztségviselő számára képviseleti jogot szükséges biztosítani. Ez idáig a Társaság főtitkárhelyetteseként tevékenykedtem a szervezet céljai érdekében. Tapasztalatból tudom, hogy a társaság napi operatív működését az elmúlt időszakban is megnehezítette az, hogy az elnök és főtitkár személyén kívül más tisztségviselő nem rendelkezett képviseleti jogosultsággal. Javaslom, hogy a Közgyűlés hatalmazza fel SchmidtJánost arra, hogy a Jedlik Ányos Társaságot harmadik személyekkel szemben önállóan képviselhesse. Schmidt János okleveles villamosmérnök, a villamosenergia-iparág elismert szereplője, aki 1995. és 2005. között a Társaság elnöke is volt, s jelenleg a Társaság tiszteletbeli elnöke.

Minderre tekintettel kérdezem a Közgyűlés tagjait, egyetértenek-e azzal, hogy Schmidt János önálló képviseleti joggal rendelkezzen és képviselhesse a Társaságot a hatóságok előtt?

(Szavazás) Igen: 24, nem: 0, tartózkodott: 1,

 

 

6. napirendi pont

Schmidt János: A JÁT 2007. évi pénzügyi beszámolót a tagok megkapták, a mérlegből kiderül, hogy a 2007. év végi maradvány összegből működhet a Társaság a 2008. évben is. Kérdezem a közgyűlést ki az aki elfogadja ezt a beszámolót:

Igen: 25 , nem: 0, tartózkodott: 0

A 2007. évi pénzügyi beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.

 

7. napirendi pont

Schmidt János: Kérem a jelenlévőket, hogy adjanak javaslatokat a Társaság 2008. évi programtervének kialakításához.

 

 

  • Jedlik Ányos szobrának megkoszorúzása Szímőn, májusban a Szímői Napokon, megemlékezés Király Árpádról, egy előadó delegálása: dr. Antal Ildikó
  • Kapcsolatfelvétel az  Eötvös Társulattal, fizikatanárokkal (Gazda István CSc)
  • Jedlik Ányos életrajzának, életműve főbb darabjainak fordítása szlovák nyelvre, a megkezdett munka folytatása
  • Jedlik Á. mű III. kötet kiadása, összeállítja: Mayer Farkas OSB (a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke, dr.Bendzsel Miklós felajánlja a hivatal segítségét a kötet kinyomtatásában)
  • Jedlik Ányos Társaság honlapjának újbóli elkészítése, aktualizálása (felelős: CSc Gazda István, a JÁT alelnöke)
  • Pályázatok kiírása oktatási intézmények számára
  • Fizika tanulmányi és gyakorlati versenyek, Jedlik találmányai mai szemmel
  • Jedlik Ányos győri síremlékének ápolása
  • 2008-as jubileumi év: 150 éve lett tagja J. Á. a Magyar Tudományos Akadémiának; megemlékezés (KrassóiKornélia); ehhez kapcsolódna a Király Árpádról  és Verebély Lászlóról tartandó megemlékezés (indítványozó: Tringer Ágoston)

 

Schmidt János: Kérdezem, hogy a közgyűlés egyetért-e a felsorolt 2008-as évi programtervezettel:

Szavazás:

Igen: 25, nem: 0, tartózkodott: 0

 

A 2008. évi programtervet és pénzügyi tervet az Elnökség elé visszük a következő elnökségi ülésen.

 

 

Zárszó

Schmidt János megköszöni a részvételt, elköszön a jelenlévőktől, bezárja a Közgyűlést.

 

 

Mellékelve:

Jelenléti ív

2007. Éves jelentés 9.§  / aláíró: Závodszky Zoltánné, főkönyvelő /

Elfogadó nyilatkozatok   / Schmidt János, Tringer Ágoston, Köteles Sándor /

 

 

Jedlik Ányos Társaság