2018

A Jedlik Ányos Társaság 2018. évi
Közgyűlésének jegyzőkönyve

A közgyűlés helyszíne:         MMKM Elektrotechnikai Gyűjteménye,

1075 Budapest, Kazinczy u. 21.

Zipernowsky terem

A közgyűlés időpontja:         2018. április 17. kedd 1400 óra

Résztvevők a mellékelt jelenléti ív szerint.

 1. napirendi pont

Dr. Kocsis István, a Jedlik Ányos Társaság (továbbiakban (JÁT) elnöke köszönti a 25 éves Jedlik Ányos Társaság 2018. április 17-ei közgyűlésén megjelenteket.

Elnöki megnyitójában röviden megemlékezik a JÁT fennállásának 25 évéről.

A közgyűlés összehívására a 2018. március 12-én kelt meghívó alapján került sor.

A szavazási eljárásokat megelőzően emlékezteti a jelenlévőket arra, hogy a közgyűlés a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

Jelzi, hogy a JÁT elfogadott alapszabályának 8.§ (5.) bekezdése értelmében a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A taglétszám 2017-ben 26 fő volt. Ha a jelenlévők száma ezt nem éri el, akkor a meghívóban feltüntetett újabb időpontban a közgyűlést ismételten megnyitja, s ez esetben a közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek tekintendő.

Felkéri Ács Lajosnét és Nagy Lászlót, hogy számlálják meg a megjelenteket.

 

Nagy László: A jelen lévők száma 12 fő, ami nem éri el az Alapszabályban előírt mértéket, tehát a közgyűlés határozatképtelen.

 

Dr. Kocsis István: A közgyűlést ugyanezen a napon és helyszínen 1415-re ismét összehívja, az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Szünetet rendel el.

 

1415:

Dr. Kocsis István a közgyűlést megnyitja. Kérdezi a közgyűlésen résztvevőket hogy, egyet értenek-e azzal, hogy Ács Lajosné vezesse a közgyűlésről szóló jegyzőkönyvet?

 

Kérdezi a közgyűlésen résztvevőket hogy, egyet értenek-e azzal, hogy Dr. Ráczné Jakab Magdolna és Szűcs Imréné hitelesítse a közgyűlésről elkészülő jegyzőkönyvet?

A közgyűlésen résztvevők egyet értenek az elnök úr javaslatával, ennek alapján a közgyűlési tisztségek betöltésre kerültek.

 

Dr. Kocsis István ismerteti a közgyűlés napirendi pontjait:

 • Elnöki megnyitó, Dr. Kocsis István, a Jedlik Ányos Társaság elnöke.
 • A 2017-es év társasági eseményeinek áttekintése, értékelése,
  előadó: Nagy László, a Jedlik Ányos Társaság főtitkára.
 • Beszámoló a társaság 2017. évi gazdálkodásáról.
  előadó: Morassi Ákos a Jedlik Ányos Társaság könyvelője.
 • Javaslatok kérése a 2018. évi programtervhez.
 • Hozzászólások.

A résztvevők elfogadták a napirendi pontokat.

 1. napirendi pont

Nagy László főtitkár úr ismerteti a 2017-es év eseményeit.

február 27-én           elnökségi ülést tartottunk

március                    Elkészült Jedlik Ányos: Természettan elemei. Első könyv. A sulyos testek természettana. című könyve, melyet Dr. Gazda István szerkesztett és a Jedlik Ányos Társaság anyagilag támogatott. A könyv tiszteletpéldányát megkapták a közgyűlés résztvevői is.

április 3-án              Megtartottuk a Jedlik Ányos Társaság éves Közgyűlését.

április 10-én            Értesítést kaptunk, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma által 2016. december 15-én megjelentetett NEA-17-M kódszámú, “Civil szervezetek működési célú támogatása 2017.”  című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-KK-17-M-0412 pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Jedlik Ányos Társaság közművelődési munkájának támogatása című pályázatunk  500 000 Ft összegű támogatásban részesült.

április 21-én            Nagy László főtitkár részt vett a XIX. Jedlik Ányos Fizikaverseny nyitó ünnepségén Nyíregyházán és rövid beszéd keretében ő nyitotta meg a rendezvényt. A rendezvényen több, mint 100 diák vett rész, közülük sokan határon túli iskolákból érkeztek. A rendezvényen résztvevő diákok szállását 50 eFt értékben támogattuk. A díjazottak számára a Jedlik Ányos Társaság kiadványaiból álló csomagot állítottunk össze.

augusztus 26-27-én Dr. Kocsis István (szombaton) és Nagy László (pénteken) képviselte a Jedlik Ányos Társaságot az 5. Szímői Fröccsnapon.

szeptember 4-én      elnökségi ülést tartottunk. Az elnökségi ülés keretében megvitatásra került a társaság elhelyezésének kérdése a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Elektrotechnikai gyűjteményének épületében.

szeptember              Dr. Gazda István és Nagy László tárgyalásokat folytatott a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgató helyettesével és az Elektrotechnikai gyűjtemény vezetőjével a meglévő együttműködési megállapodás megújításáról. A tárgyalások eredményeként a Jedlik Ányos Társaság nevében vállaltuk, hogy heti 3 óra könyvtári szolgáltatást nyújtunk a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Elektrotechnikai gyűjteményének épületében. Ezt Ács Lajosné személyével valósítjuk meg. 2018-ban aláírásra került az új együttműködési megállapodás Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal.

október                     Székács István urat megbíztuk, hogy utazzon Pannonhalmára Jedlik még publikálatlan feljegyzéseinek kutatása céljából. Ezen munka eredményeként felkerült a Társaságunk honlapjára a „Mondatok 1846-ból”, a „Jeles, vagy helyes mondatok 1850-ből”, az „Emlékeztető mindeneskönyv 1878-ból”, és a „Feljegyzés az aradi vértanúkról 1881-ből”

december 5-én         elnökségi ülést tartottunk.

december 13-án       Jedlik Ányos halálának 122. évfordulóján a Jedlik Ányos Társaság nevében Nagy László, főtitkár a megemlékezés koszorúját helyezte el Jedlik Ányos győri sírhelyén. A koszorúzás és a megemlékezés a győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola igazgatójával, tanáraival és tanulóival közösen került megrendezésre.

folyamatosan:          Hétfői, majd a keddi napokon ügyeletet tartottunk és intéztük a Társaság ügyeit.

Elektronikus kiadványokat jelentettünk meg a honlapunkon Jedlik Ányos családi leveleiből. Ennek keretében Jedlik Ányos útinaplóiból és levelezéseiből, amit felraktunk a honlapunkra. Az anyagunkat átvette a Magyar Tudományos Akadémia elektronikus könyvtára is.

Az Elektrotechnikai Múzeum Utazó kiállításához kölcsönadtuk a tulajdonunkban lévő Jedlik dinamó és kocsi másolatát.

Tájékoztatja a Közgyűlés résztvevőit, hogy Dr. Gazda Istvánt, a Jedlik Ányos Társaság elnökségi tagját a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2018. március 14-én Honoris Causa Jedlik Ányos-díj kitüntetésben részesítette. A díj odaítélésben szerepet kapott a Jedlik Ányos Társaságban folytatott kiemelkedő munkája is.

Az Elnök úr megköszöni a beszámolót, és felkéri Morassi Ákost, a JÁT könyvelőjét, hogy ismertesse a Társaság 2017. évi gazdasági helyzetét.

 1. napirendi pont

Morassi Ákos úr értékelte a Társaság gazdasági tevékenységét. A mellékelt beszámolónak megfelelően tételesen ismertette a bevételek és kiadások összetételét és megkérdezte a tagságot, hogy valamely értékhez kapcsolódóan további kérdés van-e. Nem volt kérdés a beszámolóhoz kapcsolódóan.

 

 

 

Jedlik Ányos Társaság