1999

Jegyzőkönyv
a Jedlik Ányos Társaság
1999. március 29-ei közgyűléséről

A közgyűlés helye:

Magyar Elektrotechnikai Múzeum Zipernowsky terme
(Budapest, VI., Kazinczy u. 21. II. em.)

A közgyűlés időpontja:

1999. 03. 29. 143° ill. 155°

A közgyűlésen megjelentek száma 33.

Mivel az Alapszabály szerint a közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagság 50%-a +1 fő (178/2+1=90 fő) jelen van, a közgyűlést az elnök 1500 órára összehívta, amikor már az Alapszabály szerinti határozatképesség nem volt a megjelentek létszámához kötve. A megjelentek névsorát csatoljuk.

1. Elnöki megnyitó

1.1        Köszöntő és intézkedések

Schmidt János, a Jedlik Ányos Társaság elnöke köszöntötte a megjelenteket és a közgyűlést megnyitotta.

Az elnök megállapította:

—    A közgyűlés meghívóját, előkészítő anyagait az Alapszabályban előírt időpontban és formában a tagság kézhez kapta. A meghívóban közölt napirendet a közgyűlés határozatilag egyhangúan elfogadta.

—    Felkérte dr. Ráczné Jakab Magdolna tagtársunkat a jegyzőkönyv vezetésére. Felkérte továbbá dr. Tavaszy Ferenc és Turán György tagtársunkat a jegyzőkönyv hitelesítésére. A közgyűlés a javaslatokat egyhangúlag elfogadta.

—    Felolvasta azoknak a tagtársainknak a nevét, akik írásban vagy távbeszélő útján kimentették magukat. Névsoruk mellékelve.

—    Bemutatta Bób Jánost, Szimő 1998-as év végén megválasztott új polgármesterét. Méltatta elődjének Morvai István tb. tagtársunk érdemeit és kifejezte reményét, hogy a JÁT és Szimő önkormányzata között a kapcsolat folytatólagosan jó és gyümölcsöző lesz.

—    Ezúttal is köszöntötte Csáky Pál tb. tagtársunkat, akit a szlovákiai képviselőválasztásokon újra a szlovák parlament tagjává választottak, majd az ezt követően megalakult szlovák kormány miniszterelnök helyettesévé neveztek ki. Köszöntötte továbbá Michelberger Pál akadémikust, az MTA alelnökét, a JÁT tb. elnökét a MTESZ elnökévé történt megválasztása alkalmából.

—    Köszönetet mondott a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának — személy szerint Hámori József akadémikus, miniszter úrnak, valamint dr. Bendzsel Miklós okl. gépészmérnök, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének, akik a JÁT fő eszmei és anyagi támogatói.

Búcsút vett Potys József alapító tagtársunktól, aki 1999 februárban hunyt el, kérte a tagságot, hogy felállva emlékezzenek meg róla.

1.2. Beszámoló az 1998. év gazdálkodásáról, kitekintés 2000-re

A JÁT elnöke elöljáróban megállapította, hogy a közgyűlés témája elsősorban az 1998-as gazdálkodási év bemutatása és elemzése. A munkát kiegészítő fontos célja, az 1999-es év megfelelő pontosságú előrebecslése. További feladat a 2000. “évfordulós” év lehetőségeinek és várható tennivalóinak felmérése.                                                                     .

Az év kezdetének tekinthető időpontban, I. n. év végén, márciusban azonban nem minden esetben állnak rendelkezésre könyveléstechnikailag lezárt adatok. A közgyűlés időpontja a JÁT egyéb irányú kötelezettsége miatt nem volt halasztható, ezért abban az esetben, ha valamelyik adat pontatlannak bizonyulna, arról a tagságot azonnal tájékoztatjuk.

1.21 JÁT gazdálkodásának főbb pénzügyi és naturális mutatói

A közgyűlés részére a társaság működésének idejére 1993-98. évekre összeállítottuk azokat a főbb jellemzőket, amelyek meghatározó jelleggel mutatják be a társaság gazdálkodásának tendenciáját, azok lehetőségeit, megvalósult “tárgyi” eredményeket. Ilyen értelemben tárgyi eredménynek tekintjük például:

–             a Győri Állandó Jedlik Ányos Kiállítás megvalósulását,

–             műtárgyak, műszerek rekonstrukcióit,

–             könyvek, füzetek, más írásos információk közreadását.

1993-98. között a társaság összbevétele – tagdíj, támogatás, kamat 1%-os visszatérítés stb. – 9.434 eFt volt. Ebből a tárgyi kiadások – megvalósulások kb. 5.560 eFt-ot – az összbevétel mintegy 60%-át tették ki.

A társaság “működési” költsége a tárgyalt időpontban mintegy 4.100 eFt volt. Az átlag éves költségszint mintegy 720 eFt/év-re adódik, amelynek jellemzője az, hogy költségek növekedése nem haladták meg az inflációs hatásokat. Az éves tagdíjbevételek a létszámmal arányosan növekedtek. A kezdeti 55 fős alapítótagság 1998-ra közel 200-ra bővült, ugyanakkor a tagdíjbevétel 1994-es év 32.680 Ft-ról 1998-ra 141.361 Ft-ra növekedett. Utóbbi számokból lemérhető az, hogy a tagság fontosnak tartotta a viszonylag szerény mértékű tagdíj befizetését, ezért az ún. tagdíjmorál jónak ítélhető.

 

1.22

A JÁT elnöksége 1999. március 18-án, Győrött kihelyezett ülést tartott. Az elnökségi ülés ismét átvizsgálta a megtartandó közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztéseket, a téma dokumentumait. Az elnökség úgy határozott, hogy az előterjesztett dokumentumok jóváhagyását fogja kérni a március 29-i közgyűléstől.

Ezután Schmidt János elnök Király Árpádot, a JÁT főtitkárát kérte fel a beszámolója megtartására.

 

2. Főtitkári beszámoló

2.1

A főtitkári beszámoló kezdetén Király Árpád utalt arra, hogy az év közbeni jelentősebb eseményekről a 7. és 8. sz. körlevelek részletes tájékoztatást adtak a tagságnak, így a beszámoló főleg a 2000. évre vonatkozó tervekkel, programokkal kapcsolatosak, amelyek megvalósítása megkezdődött, ill. folyamatban van.

Ezek:

—      a Jedlik Ányos Emlékbizottság létrehozása. Elnök: Michelberger Pál akadémikus, a JÁT tb. elnöke;

—      a Jedlik Ányos Emlékkönyv szerkesztő bizottságának létrehozása. A szerkesztő bizottság vezetésére az elnökség Terplán Zénó akadémikust kérte fel, azonban Terplán Zénó akadályoztatása miatt a feladatot vállalni nem tudta és javasolta e tisztségre dr. Gazda Istvánt a Magyar Tudománytörténeti Intézet igazgatóját, a JÁT felügyelő bizottság elnökének megválasztását. Az elnökség a javaslattal egyetértett és a JÁT szerkesztő bizottság elnökének dr. Gazda Istvánt kérte fel.

—      Az Internetre történő belépésünkkel foglalkozó munkabizottság vezetője

Klatsmányi Árpád c. egyetemi tanár, a JÁT felügyelő bizottságának tagja. A főtitkár mindhárom szervezet tevékenységéről rövid tájékoztatást adott. A társszervekkel lehetséges kapcsolatépítés terén információkat közölt:

—      a Veszprémi Egyetem diákkollégiumával,

—      a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Pedagógiai Intézet és Továbbképző Központtal,

—      a MTESZ Tudomány- és Technikatörténeti Bizottságával és

—      a Bencés Diákszövetséggel megkezdett tárgyalások eredményeiről.

 

2.2

A főtitkár megemlítette a Jedlik Ányos társaság eredményes működését lehetővé tevő támogatásokról, ill. a pártoló szervekről és tagokról. Fő támogatók:

Magyar Szabadalmi Hivatal

Országos Villamostávvezeték Rt.

Tisztántúli Áramszolgáltató Rt.

Déldunántúli Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Északdunántúli Áramszolgáltató Rt.

Tungsram-Schréder

Külföldi magyar mérnökök:

Czakó Tibor, Javorik László, Kója Béla, Nyárádi Elemér, Nyeste Zoltán, valamint vitéz Simon István szkv. ezredes.

A JÁT működési idejének 6 éve alatt — 1993-1998. között — a támogatások éves átlaga megközelítette az 1,5 mFt/év értéket. Az összes támogatás értéke elérte a 8.700 eFt.

 

2.3

A főtitkár megemlítette a jogállásunkban várható változást. Ismeretes, hogy kérelmeztük Közhasznú társasággá történő átminősítésünket. ErrőlDienes Géza ad részletes tájékoztatást. Röviden szólt a múzeumbeli helyzetünkről. A Magyar Elektrotechnikai Múzeum ugyanis 1999. év kezdetétől kivált a Budapesti Elektromos Művek keretéből és egyszemélyes alapítású közhasznú társaságként (KHT) működik. A változás a beszámolási időszakra még nem vonatkozik csak az 1999. évre fog a JÁT és a MEM együttműködésében jelentkezni, és együttműködési megállapodás kötését teszi szükségessé.

2.4

Főtitkár vázlatosan ismertette az 1999. évi fontosabb feladatokat. Ezek:

–          Jedlik Ányos emlékére postai bélyeg kiadásának szorgalmazása;

–          Reklámbélyegek terveztetése és készíttetése;

–          Vándorkiállítások, látogatások szervezése (Veszprémi Egyetem Kollégiumának látogatása Győrben, Szimőn, az MSZH által adományozott Jedlik-díj kitüntetettjeinek győri látogatása, a JÁT részvétele a nyíregyházi Jedlik-fizikaverseny döntőjében, a JÁT elnökségének látogatásaSzimőn, Nyitrán stb.);

–          Bizottságaink program szerinti működtetése;

–          Felkészülés a 2000. Január 11-i akadémiai főünnepségre, valamint az ország különböző helyszínein tartandó megemlékező összejövetelekre, tanulmányi versenyekre;

–          Jedlik Ányosnak adományozott akadémia emlékérme másolatának el készíttetése;

–          Internet;

–          Jedlik-Czuczor szoborpáros felállítása a győri Czuczor Gergely Bencés gimnáziummal és Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve;

9. és 10. sz. körlevél szerkesztése, kiadása.

 

3.

Elnöki javaslat a határozatok meghozatalának módjára (időpontjára) Elnök megköszönve a főtitkári beszámolót, azt javasolta, hogy az egyes beszámolókra vonatkozó vitát, hozzászólásokat- a közgyűlés résztvevői- a beszámolók elhangzása után, egy blokkban, de jelentésenként külön-külön folytassák le.

Határozat: a közgyűlés az elnök javaslatát egyhangúlag elfogadta.

4.

A Felügyelő Bizottság beszámolója

A Felügyelő Bizottság jelentését Klatsmányi Árpád, a Felügyelő Bizottság tagja terjesztette elő (dr. Gazda István kimentette magát) (Az 1998. évi gazdálkodási számokat tartalmazó kimutatásokat a tagság a meghívó mellékleteként megkapta.)

4.1 Általános, elvi megállapítások

–      Az előadó emlékeztetette arra, hogy az 1993. szeptember 7-én, 61107sorszám alatt jóváhagyott JÁT Alapszabály a Felügyelő Bizottság működését szükségesnek tartotta és a következök szerint rendelkezett. „A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg öt év időtartamra, e Bizottság a közgyűlésnek felel.”

A JÁT jelenlegi vezető szervei úgy döntöttek, hogy továbbra is helyesnek tartják Felügyelő Bizottság működését annak ellenére is, hogy JÁT éves bevétele a közhasznúsági törvényben felső határértékként meghatározott ötmilliós évi bevételt nem haladja meg.

—      A felügyelő szerv, (Felügyelő Bizottság) tagjai a JÁT vezető szerveinek ülésein — tanácskozási joggal — vesznek részt. Ennek során a beszámolási időszakban intézkedésre okot adó eseményt nem észleltek.

—      Az 1998-as év gazdálkodását bemutató elszámolással, illetve az 1999-es év gazdálkodási pénzügyi célkitűzésekkel a Felügyelő Bizottság egyetért, azokat a közgyűlés számára elfogadásra ajánlja.

—      A Felügyelő Bizottság egyetért azokkal az intézkedésekkel, amelyek Jedlik
Ányos születésének 200. évfordulója méltó megünneplésére irányulnak.

—      A Felügyelő Bizottság javasolja, hogy az Elnökség tekintse át azokat a feladatokat, amelyek a JÁT közhasznúvá történő átminősítéséről fakadnak, és tegye meg a szükségesnek ítélt intézkedéseket.

5.

Hozzászólások, vita, határozatok

Elnök megnyitotta a jelentésekkel kapcsolatos vitát. Hozzászóltak:

DSc Gergely György, DSc Horváth Tibor, Horváth Károly, Kajtár Lajos, PhD Jeszenszky Sándor.

A hozzászólások és az azokra adott válaszok elhangzása után az elnök — a jegyzőkönyv 3. pontja alapján — szavazást kért a beszámolókra.

A közgyűlés

—           Az elnöki beszámolót ellenszavazat nélkül, egyhangúan,

—           A főtitkári beszámolót ellenszavazat nélkül, egyhangúan

—           a Felügyelő Bizottság jelentését ellenszavazat nélkül, egyhangúan külön-külön szavazva, elfogadta.

Elnök végül Dienes Gézának adta meg a szót, aki előterjesztette az alapszabály módosításra vonatkozó javaslatot.

(A javasolt Alapszabályt a meghívó mellékleteként a tagság megkapta)

6. A Jedlik Ányos Társaság Alapszabálya

6.1 A JÁT alapítása, Alapszabálya, előzmények

—  A Fővárosi Bíróság a JÁT szervezetet az 1989. évi II. tv. 15.§. /1/ bekezdés alapján 5299 sorszám alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába vette. A nyilvántartás bejegyzésének dátuma 1993. július 14. A Társaság Alapszabályát az 1993. április 22-én tartott közgyűlés hagyta jóvá, engedélyezése 1993. szeptember 7-én , 61107 szám alatt a Fővárosi Bíróságnál történt.

— Az Alapszabály bejelölt céljának „Jedlik Ányos István bencés szerzetes, akadémikus, tudományegyetemi professzor tudományos, gyakorlati és pedagógiai hagyatékának és eredményeinek gondozása, meg- és elismertetése a hazai, valamint a nemzetközi tudományos és közéletben”- jól megfelelt.

Módosításra, kiegészítésre csak négy év után volt szükség.

 

6.2 Alapszabály módosítások

—      1997. október 16. Az SzJA 1%-os adótámogatással kapcsolatos nyilatkozattal kellett az Alapszabályt kiegészíteni, hogy „politikai tevékenységet a JÁT nem folytat, szervezeti pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt”. A Fővárosi Bíróság az IPK 61.10 §. 1993/4 végzésében e nyilatkozatot tudomásul vette.

—      1998. június 18. Alapszabály 4 §. – A JÁT működése, kiegészítés,

 • területi, intézményi szervezetek létrehozása
 • oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatók tagdíj kedvezménye
 • elnökség összetételének változtatása
 • szervezeti és tanácskozási jogok pontosítása

A kérelmet a Fővárosi Bíróság helybenhagyta.

 

6.3 Közhasznú szervezetek

—    Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és gazdálkodásuk áttekinthetőbbé tétele, a közszolgáltatások terén végzett tevékenységük elősegítése érdekében törvényt alkotott.

—    Az 1997. évi CLVI törvény célja az, hogy „…meghatározza a közhasznú szervezetek típusait, a közhasznú jogállás megszervezésének és megszűnésének feltételeit … gazdálkodásának, nyilvántartásának, beszámolásának szabályait … a vagyon felhasználás törvényességi felügyeletére vonatkozó szabályokat…” stb.

 

6.4 Átminősítési kérelmek

1998. május 29. JÁT a közhasznúsági törvény (továbbiakban khtv) alapján bejelentette kérelmét a Társaság közhasznú szervezetté történő minősítésére. A Fővárosi Bíróság a 7 Pk. 61.107/1993/6 végzésében

 • az Alapszabály lényeges tartalmi, formai átdolgozását kérte és megküldte a Közhasznú szervezetek nyilvántartásba vételének feltételei a khtv rendelkezése szerint c. kiadványt, többek között e kiadvány,
 • felsorolta az Alapszabály kötelező rendelkezéseit, a JÁT Felügyelő Bizottság újabb követelményeit,
 • az új egységes szerkezetbe illesztett nyilatkozatok és kérelmek tartalmi és formai meghatározásait.

Az végzés száma 7 Pk 61.107/1993/6. 1998. július 3.

—      1998. szeptember 15.

 • JÁT az előzőekben megismert követelmények alapján elkészítette az Alapszabály módosításait és azokat egységes szerkezetbe foglalva az Fővárosi Bíróságnak megküldte. (I. számú kiegészített és módosított Alapszabály)
 • Az Fővárosi Bíróság az 1998. szeptember 221-i, 61.107/93/7. végzésében további pontosításokat tartott szükségesnek, új határidőt adva személyes konzultációt tett lehetővé. 1998. Október 24-én dr. Balogh Margit bírónő fogadta Dienes Géza és D. Ph. Tavaszy Ferencet.

–          1998. december 15.

 • A konzultáció alapján készült el az Alapszabály II. sz. pontosítása, amelynek majd teljes egészét a Bíróság elfogadta, de a 61.107/1993 /8/ Végzésben a beszámolói közlések nyilvánosságra hozatalának további finomítását, a választott tisztségviselők összeférhetetlenségi nyilatkozatának pontosítását kérte.

–          1999. március 18.

 • A JÁT elnöksége – teljesítve a Fővárosi Bíróság rendelkezéseit – úgy döntött, hogy a többszörösen pontosított Ill. sz. Alapszabályt elfogadásra javasolják és jóváhagyásra a JÁT közgyűlése elé terjeszti.

Befejezésül Dienes Géza mint a téma kidolgozója és előterjesztője megköszönte a tagság és PhD Tavaszy Ferenc értékes szakmai segítségét, kérte a hozzászólók jobbító szándékú véleményét és az Alapszabály jóváhagyását.

Hozzászólók:

Dr. Németh József: Alapszabály 2. oldal /1/ pont ,,…ily módon is pontosítva” helyett „gazdagítva”. /2/ pont ,,…támogatást nyújt a létrehozásába, fenntartásához” /5/ pont „..Jedlik Ányos emlékéhez” helyett „szellemiségéhez”, Dr. Horváth Tibor: 2. oldl. /2/ pont „..győri bencés gimnáziumban..” Alapszabályba nem illő hivatkozás, Schmidt János: az Alapszabályban rögzített feladatokra adja a pénzt az M.Sz.H., a győri emlékkiállítás állandó, minden évben jelentkezik költség. Minden olyan előadássorozat, amely szervesen a jubileumokhoz kapcsolódik teljes mértékben nyilvános, ezért kapunk adókedvezményt.

Határozat: A Jedlik Ányos Közhasznú Társaság Alapszabály című előterjesztést (mellékleteivel együtt) az 1999. március 29-i közgyűlés résztvevői egyhangúlag, ellenszavazat nélkül elfogadták. Kérni kell a Fővárosi Bíróság jóváhagyását és a közhasznúság megadását.

 

7.) Köszöntések

Elnök ezután Bób János szimői polgármesternek adta meg a szót. Bób János elmondta, hogy alakulásától kezdve figyelemmel kíséri és méltatja a Jedlik Ányos Társaság munkáját. Új tisztségébe is igyekszik minden rendelkezésére álló eszközzel és módon támogatni. Említést tett arról, hogy a nyitrai Pomenovanie Skoly PO SA Jedlikovi szlovák tannyelvű középiskola felvette Jedlik Ányos nevét és most készül a Jedlik Ányost ábrázoló szobor, amely az iskolába kerül elhelyezésre. Megemlítette továbbá, hogy biztos információi vannak arról, hogy a szlovák posta 2000-ben Jedlik Ányos bélyeget jelentet meg. További sikereket és eredményes működést kívánt a Jedlik Ányos Társaság minden tagjának.

Elnök megköszönte a szimői polgármester felszólalását.

Arra kérte a közgyűlésen megjelenteket és a jegyzőkönyv útján azokat is, akik nem jelentek meg, hogy a 2000-ben tartandó közgyűlésen minél nagyobb számban vegyenek részt, és ezzel is tiszteljék meg Jedlik Ányos emlékét, születésének 200. évfordulóját. Emlékeztetett arra, hogy a társasági tagság önkéntes és a belépéskor minden tag kinyilvánította azt a szándékát, hogy a társaság munkájában szeretne részt venni. Reményét fejezte ki, hogy a 2000-ben tartandó ünnepélyes közgyűlés már az első időpontra „határozatképes” lesz.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket kívánt. A közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

 

 

K.m.f.

Schmidt János
a Jedlik Ányos Társaság elnöke

 

A jegyzőkönyvet készítették:

Dr. Ráczné Jakab Magdolna, jegyzőkönyvvezető

Király Árpád a JÁT főtitkára

Dienes Géza, a JÁT Felügyelő Bizottság tagja

 

Hitelesítették:

PhD Tavaszy Ferenc, a JÁT tagja

Turán György, a JÁT tagja

 

 

A Fővárosi Bíróság 1999. június 29-én kelt 7. Pk. 61.107/1993/10. számú végzésével a Jedlik Ányos Társaságot KÖZHASZNÚ fokozatú szervezetnek minősítette.

Jedlik Ányos Társaság